Uzdrowisko, szpital uzdrowiskowy, sanatorium

 

Pojęcia uzdrowiska i sanatorium bywają czasem mylone, lecz nie są one tożsame. Uzdrowisko to miejscowość charakteryzująca się określonymi właściwościami leczniczymi. Natomiast szpital uzdrowiskowy i sanatorium to rodzaje zakładów medycznych mogących się znajdować na terenie uzdrowiska.

Aby miejscowość mogła zostać uznana za uzdrowisko, musi spełniać następujące warunki:

medycyna szpital
  • klimat o właściwościach leczniczych;

  • złoża naturalnych surowców o potwierdzonych właściwościach leczniczych (np. wody mineralne);

  • infrastruktura techniczna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, transportu zbiorowego, usuwania odpadów;

  • wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska;

  • zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Do warunków naturalnych o właściwościach leczniczych zalicza się np. odpowiedni klimat, zasoby wód mineralnych, gazów i borowin, położenie blisko morza czy też przestrzenie podziemne o właściwościach terapeutycznych (np. komory solne w Wieliczce). Klasyfikacja uzdrowisk opiera się na wspomnianych warunkach naturalnych, ale także na położeniu – wyróżniamy uzdrowiska nadmorskie, nizinne, podgórskie i górskie.

W uzdrowiskach znajduje się infrastruktura przeznaczona do leczenia uzdrowiskowego – pijalnie wód, kąpieliska czy inhalatornie, ale może się także znajdować infrastruktura wypoczynkowa bez przeznaczenia leczniczego – hotele, pensjonaty, restauracje czy obiekty kulturalne. Dlatego do takich miejscowości mogą jeździć zarówno osoby udające się tam w celu leczenia konkretnych schorzeń, jak i osoby zdrowe wybierające się na urlop.

Szpital uzdrowiskowy to zakład medyczny, do którego kierowani są pacjenci, których stan zdrowia wymaga bardziej intensywnego leczenia jako kontynuacji leczenia szpitalnego. Jednak nie każdy pobyt w szpitalu jest wskazaniem do leczenia w szpitalu uzdrowiskowym. Przy tym pacjenci muszą być wystarczająco sprawni, by dojechać do uzdrowiska, być zdolni do samoobsługi i móc poddawać się zabiegom leczniczym. Leczenie w szpitalach uzdrowiskowych stosuje się zwykle w przypadkach schorzeń układu kostno-stawowego i nerwowego oraz niektórych urazów. Koszty zabiegów medycznych, zakwaterowania i wyżywienia są pokrywane przez NFZ.

Sanatorium uzdrowiskowe to zakład, do którego kierowane są osoby niewymagajace leczenia w szpitalu uzdrowiskowym. Leczenie dotyczy chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, zaburzeń wydzielania wewnętrznego, schorzeń układu krążenia oraz układu oddechowego. Jeśli leczenie dotyczy osoby pracującej, odbywa się w trakcie jej urlopu wypoczynkowego. NFZ pokrywa koszty zabiegów leczniczych i opieki medycznej oraz część kosztów wyżywienia i zakwaterowania, natomiast resztę kosztów pokrywa pacjent.