Jakie wymogi musi spełniać apteka?

 

Nie każdy lokal nadaje się do tego, by można było w nim otworzyć aptekę. Poniżej przedstawiamy najważniejsze warunki, jakie musi spełniać lokal przeznaczony do działalności tego rodzaju. Są one ściśle określone w obowiązującym ustawodawstwie – przede wszystkim w ustawie z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: DzU z 2008 r. nr 45, poz. 271).

1. Powierzchnia

medycyna szpital

Powierzchnia podstawowa apteki nie może być mniejsza niż 80 metrów kwadratowych; dotyczy to również aptek szpitalnych. Natomiast w przypadku aptek znajdujących się w małych miejscowościach (poniżej 1500 mieszkańców) dolna granica wynosi 60 metrów kwadratowych. Dodatkowo w ramach powierzchni apteki należy wyodrębnić powierzchnię podstawową i pomocniczą.

Wymogi dotyczące wysokości lokalu są następujące: w małej aptece z dwoma stanowiskami wystarczy 2,5 m, matomiast w większych aptekach wymaga się wysokości 3 m.

2. Położenie

Apteka ogólnodostępna powinna się znajdować na pierwszej kondygnacji naziemnej (parterze) – a przynajmniej jej izba ekspedycyjna; dopuszcza się, by inne pomieszczenia znajdowały się poniżej lub powyżej, o ile dwa poziomy są ze sobą funkcjonalnie połączone.

Apteka może zajmować cały budynek albo jego część – w tym drugim przypadku musi stanowić samodzielny, wyodrębniony lokal. Pomieszczenie, w którym znajduje się izba ekspedycyjna, nie może być przechodnie.

Z kolei apteka szpitalna musi być położona na terenie szpitala w taki sposób, by zapewnić odpowiednie zaopatrzenie oddziałów w leki i wyroby medyczne. Magazyny apteki szpitalnej mogą być położone w piwnicy lub suterenie, o ile ich odległość od pozostałych pomieszczeń apteki nie jest duża.

3. Wyposażenie

W aptece ogólnodostępnej powinny się znajdować dwa wejścia – jedno dla klientów, drugie dla personelu i dostaw towarów. Apteka szpitalna również musi mieć dwa wejścia – dla personelu i do celów dostaw towarów.

Ponieważ izba ekspedycyjna musi być dostępna dla osób niepełnosprawnych, drzwi do niej prowadzące muszą mieć szerokość umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim – co najmniej 90 cm. Jeśli izba ekspedycyjna znajduje się powyżej poziomu terenu, należy zapewnić podjazd dla wózków.

Do podstawowego wyposażenia apteki należą: stół ekspedycyjny, szafy ekspedycyjne, szafy i regały magazynowe, biurko, szafy biurowe, lodówka lub szafa chłodnicza przeznaczona wyłącznie do przechowywania leków, termometry (w pomieszczeniach, w których sporządza się i przechowuje leki), szafy metalowe do przechowywania środków odurzających i psychotropowych, stół recepturowy, szafy recepturowe, naczynia i utensylia recepturowe, wagi wielozakresowe, destylator.

Apteka musi mieć również zapewnioną odpowiednią wentylację. Urządzenia wentylacyjne powinny zapewniać co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny (w izbie recepturowej i zmywalni – dwukrotną). Należy także zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się produkty lecznicze i wyroby medyczne, przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Pomieszczenia powinny być rozplanowane w sposób zapewniający bezkolizyjność, bezpieczeństwo i prawidłową organizację pracy, a także zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.